Vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của ban quản lý khu du lịch sinh thái Na Hang

1. Vị trí, chức năng

 - Ban quản lý Khu du lịch sinh thái Na Hang là đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động thường xuyên trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, có chức năng giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh về công tác quy hoạch và đầu tư phát triển du lịch, quản lý và tổ chức hoạt động dịch vụ, kinh doanh vận tải khách du lịch và dịch vụ du lịch, bảo vệ môi trường, trật tự an toàn cho khách vào tham quan; phối hợp với các ngành liên quan phát triển tua tuyến du lịch, phục vụ khách du lịch và chịu trách nhiệm trước pháp luật về hoạt động của Khu du lịch sinh thái Na Hang.

- Ban quản lý Khu du lịch sinh thái Na Hang có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản theo quy định của Nhà nước

- Trụ sở hiện nay: Thác Pác Ban, thị trấn Na Hang, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn

- Phối hợp với các ngành trung ương, chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng quản lý chặt chẽ quy hoạch xây dựng khu du lịch sinh thái Na Hang đã được phê duyệt, quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết trình Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt theo quy trình của Nhà nước.

- Phối hợp với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương tổ chức giải phóng mặt bằng để đầu tư xây dựng các công trình được UBND tỉnh giao nhiệm vụ nằm trong quy hoạch cụ thể theo quy định.

- Tổ chức tuyên truyền quảng bá, hướng dẫn khách tham quan thụ hưởng giá trị củ tài nguyện du lịch theo quy định của pháp luật; tổ chức hoạt động dịch vụ phù hợp với lĩnh vực chuyên môn, điều hành vận chuyển  khách du lịch, đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ môi trường khu du lịch theo đúng quy định của Nhà nước.

- Có trách nhiệm quản lý tài nguyên du lịch, phối hợp với các ngành liên quan trong việc khai thác, sử dụng hợp lý, bảo vệ và phát triển tài nguyên du lịch, bảo trì các công trình cơ sở hạ tầng kĩ thuật, quản lý mọi hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch của các đơn vị, tổ chức, cá nhân trong khu du lịch; thực hiện đúng các quy định của pháp luật về bảo vệ rừng.

- Thu các khoản phí, lệ phí đối với việc kinh doanh du lịch, dịch vụ du lịch, bán vé tham quan trong khu du lịch theo quy định. Tổ chức xây dựng công trình cơ sở hạ tầng du lịch vật chất kĩ thuật chung được Uỷ ban nhân dân tỉnh giao nhiệm vụ trong khu du lịch sinh thái Na Hang.

- Quản lý tổ chức bộ máy, lao động, tài chính, tài sản theo quy định của pháp luật và sự phân cấp quản lý; báo cáo định kỳ theo quy định của pháp luật và yêu cầu đột xuất của cơ quan có thẩm quyền.

- Phối hợp với các cơ quan chức năng giúp Uỷ ban nhân dân các cấp quản lý bảo vệ khu du lịch sinh thái Na Hang, thực hiện việc thanh tra, kiểm tra các hoạt động kinh doanh, dịch vụ du lịch, đảm bảo quyền lợi hợp pháp, chính đáng an toàn cho khách du lịch theo quy định của pháp luật trong Khu du lịch sinh thái Na Hang.

- Xây dựng quy chế phối hợp quản lý hoạt động Khu du lịch sinh thái Na Hang với Uỷ ban nhân dân các cấp và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Quản lý và khai thác có hiệu quả các phương tiện vận chuyển khách du lịch.

- Thực hiện những nhiệm vụ khác khi dược Uỷ ban nhân dân tỉnh giao.

3. Tổ chức bộ máy

- Lãnh đạo Ban, gồm: Trưởng ban và 02 phó trưởng ban, trong đó có 01 trưởng ban kiêm nhiệm.

- Tổ nghiệp vụ, gồm: Các cán bộ, viên chức nghiệp vụ

- Tổ hành chính, gồm viên chức, nhân viên các ngạch: kế toán, hành chính, quản trị; thủ quỹ, văn thư, tạp vụ, lái xe.