Khách sạn

 1. Khách sạn Sao Mai
  • Địa chỉ: TT Na Hang
  • Điện thoại: 0207 3864367
 2. Khách sạn Việt Cường
  • Địa chỉ: TT Na Hang
  • Điện thoại: 0207 3864244
 3. Nhà nghỉ Quang Thắng
  • Địa chỉ: Tổ 8, TT Na Hang
  • Điện thoại: 0207 3864214
 4. Nhà nghỉ Ngọc Anh
  • Địa chỉ: Tổ 8, TT Na Hang
  • Điện thoại: 0207 3866066
 5. Nhà nghỉ Liên Khu
  • Địa chỉ: Tổ 3, TT Na Hang
  • Điện thoại: 0207 3865081
 6. Nhà nghỉ Thác Mơ
  • Địa chỉ: TT Na Hang
  • Điện thoại: 0207 386438
 7. Nhà nghỉ Hải Phong
  • ​​Địa chỉ: Tổ 5 TT Na Hang
 8. ​​Nhà nghỉ Công Thắm
  • Địa chỉ: Tổ 5 TT Na Hang
 9. ​Nhà nghỉ Liên Khu
  • ​​Địa chỉ: Tổ 3 TT Na Hang 
 10. ​Nhà nghỉ Hoan Nương
  • ​​Địa chỉ: Tổ 3 TT Na Hang
 11. ​​Nhà khách UBND huyện
  • Địa chỉ: Tổ 3 TT Na Hang
 12. ​​Nhà nghỉ Học Nụ
  • Địa chỉ: Tổ 4 TT Na Hang