Nhà hàng

 1. Nhà hàng Ẩm thực Việt
  • Địa chỉ: Tổ 17 TT Na Hang 
 2. Nhà Hàng Việt Cường
  • Địa chỉ: TT Na Hang
  • Điện thoại: 0207 3864244
 3. Nhà hàng Nga Viên
  • Địa chỉ: TT Na Hang
 4. Nhà hàng Hà Thơi
  • Địa chỉ: Tổ 8, TT Na Hang
 5. Nhà hàng Tuấn Anh 
  • Địa chỉ: Tổ 4 TT Na Hang 
 6. ​Nhà hàng Thái Phiêng 
  • Địa chỉ: Tổ 4 TT Na Hang 
 7. ​Nhà hàng Hùng Thoa 
  • Địa chỉ: Tổ 2 TT Na Hang 
 8. Nhà Hàng Đức Dư 
  • Địa chỉ: Tổ 2 TT Na Hang 
 9. Nhà hàng Khôi Hinh 
  • Địa chỉ: Tổ 8 TT Na Hang 
 10. Nhà hàng Bình Luận 
  • Địa chỉ: Tổ 17 TT Na Hang 
 11. Nhà hàng Hoa Thủy 
  • Địa chỉ: Tổ 13 TT Na Hang 
 12. Nhà hàng Thanh - Bộ
  • Địa chỉ: Lăng Can - Lâm Bình 
 13. Nhà hàng Vượng - Duy
  • Địa chỉ: Lăng Can - Lâm Bình 
 14. Nhà hàng Cường - Tứ
  • Địa chỉ: Lăng Can - Lâm Bình 
 15. Nhà hàng Thu Hồng 
  • Địa chỉ: Lăng Can - Lâm Bình 
 16. Nhà hàng Thánh - Lịch
  • Địa chỉ: Lăng Can - Lâm Bình 
 17. Nhà hàng Ngữ - Hiền
  • Địa chỉ: Lăng Can - Lâm Bình